ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tiboni Bt. (cím: 1043 Budapest, Kassai u. 9. IV/28.), a továbbiakban: Adatkezelőmagára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy az általa üzemeltetett honlappal összefüggő minden adatkezelési tevékenysége megfelel a hatályos jogszabályoknak.

 ADATKEZELŐ ADATAI

Vállalkozó neve:              Tiboni Bt.
Székhely:                           1043 Budapest, Kassai u. 9. IV/28.
Adószám:                           21121159-2-41
Cégjegyzékszám:             01-06-745866
Kapcsolattartó neve:      B.Tóth Bora
E-mail cím:                        bora.btoth@gmail.com
Telefon:                             +36 30 54 601 45

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi domainre terjed ki: fesztivalok.info

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK, ADATKEZELÉS NEVE, FELHASZNÁLÁSA, JOGALAP ÉS MEGŐRZÉSI IDŐ

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak.
Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek a hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.
Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
– 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv. tv.);

Felhívjuk adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg Adatkezelő részére, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

AZ ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSI HELYEI

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a Adatkezelő kezelésébe:

 • egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben,
 • másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.
Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a fesztivalok.info domain fér hozzá.

ADATKEZELŐVEL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ ADATFELDOLGOZÓK

Adatkezelő ezúton nyilatkozik, hogy munkája során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lép kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR rendeletnek való megfelelőségről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáról.
Adatkezelő a következő adatfeldolgozókkal áll kapcsolatban:

 • Adatkezelő által alkalmazott könyvelő cég: kultprodukcio.hu
  KultProdukció Kft. (1213 Budapest, Szent István út 355.)
  Az adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.
 • A számlák kiállításával kapcsolatban az adatkezelő partnere: Számlázz.hu
  Megismert adatok köre: kiállított számlák
  Számlázással kapcsolatban Adatkezelő a következő adatokat tárolja:Megrendelő neve / Megrendelő címe / Megrendelő adószáma / Kapcsolattartó neve / Kapcsolattartó telefonszáma / Email cím
 • Az adatkezelő weboldalának tárhelyét biztosító társaság: ProfiTárhely.hu
  ProfiTárhely Kft., 6000 kecskemét, Szolnoki út 23.)
 • Megismert adatok köre: a fesztivalok.info domain-en található weboldal tartalma, ezen domain-re alapuló email címekre érkező emailek.
 • Adatkezelő levelezőrendszerének kiszolgálója: Google
 • További adatfeldolgozó a hírlevél küldéssel összefüggésben: –
 • Facebook oldal: adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update
  Facebook Inc. (Menlo Park, California, USA)
  Megismert adatok köre: felhasználónév, hozzászólás.

A szerződött adatfeldolgozó és adatkezelő partnerek kizárólag az Adatkezelő által adott utasítás alapján (kivéve jogi előírás alkalmazása), titoktartási kötelezettséget vállalva kezelik a partnerek személyes adatait

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK JOGAI

 • Átlátható tájékoztatás:
  Jelen Adatkezelési Tájékoztató is azt a célt szolgálja, hogy világos, tömör, átlátható, érthető információkat nyújtson az adatkezelőnél alkalmazott adatkezelési tevékenységről.
 • Hozzáférési jog:
  Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
  – az adatkezelés célja,
  – az érintett személyes adatok kategóriái,
  – azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték,
  – a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.
 • Helyesbítéshez való jog:
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 • Törléshez való jog:
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje aá vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő – ezen kérelem alapján – köteles törölni a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
  – a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
  – az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
  – az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
  – a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
  – uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.
 • Adatkezelés korlátozásához való jog:
  Érintett jogosult kérni, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, elsősorban akkor, ha: vitatja az adatok pontosságát, vagy jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az adatok törlését.
 • Adathordozhatósághoz való jog:
  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 • Tiltakozáshoz való jog:Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.
 • Bírósághoz fordulás joga
  Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen: Tiboni Bt. / B.Tóth Bora – 1043 Budapest, Kassai u. 9. IV/28., E-mail: bora.btoth@gmail.com

E-MAIL CÍMEK, TELEFONSZÁMOK MEGŐRZÉSE SORÁN ALKALMAZOTT ELJÁRÁS

Az Adatkezelő tevékenysége során partnerei, megbízói e-mail címét és telefonszámát is megismerheti. Az ilyen módon rendszerébe került személyes adatokat, elsősorban szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében kezeli. Amennyiben a partnerrel kötött szerződés megszűnt és jogszabályban írt őrzési kötelezettség sem vonatkozik az adatok, dokumentumok megőrzésére, úgy a telefonszámok és az e-mail címek törlésre kerülnek.

Az Adatkezelő weboldala: fesztivalok.info. A honlap egy válogatást ad a hazai fesztiválokról, kulturális programokról, turisztikai látnivalókról.
Az adatkezelő közösségi oldala: www.facebook.com/fesztivalok.info –, melyen szintén népszerűsíti a hazai fesztiválokat, turisztikai látnivalókat.

A Facebook oldal használatának célja: közösségi média felületen történő információk közlése. A Facebook a saját céljaira is használhatja az adatokat, köztük az érintett profilozását és hirdetésekkel való megcélzását.

Ahhoz, hogy a Facebookon keresztül kapcsolatba tudjon lépni az Adatkezelővel, be kell jelentkeznie. Ehhez a Facebook adott esetben szintén személyes adatokat kér, illetve tárolja és feldolgozza azokat.

Adatkezelőnek nincs befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására, nem kap személyes adatokat a Facebook üzemeltetőjétől. További információt ezzel kapcsolatban a Facebook oldalán talál.

A Facebook oldalon követők személyes adatait az Adatkezelő hozzájárulásuk értelmében kezeli, a hozzájárulást megadottnak tekinti azzal, hogy az adott személy kedveli, követi oldalát, bejegyzéseit, illetve kommentet ír azokhoz.

AZ ADATKEZELŐ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS PANASZKEZELÉS

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név:                           Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely:                   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím:         1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon:                     0613911400
Fax:                            0613911410
E-mail:                       ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:                     http://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések
Az adatkezelő az e tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást. Ilyen esetekben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekinti irányadónak.

Adatkezelő ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatvédelmi Hatóság weboldala további információkat tartalmaz a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban hivatkozott adatvédelmi jogokról.

Budapest, 2020. szeptember 1.

Tiboni Bt. / B.Tóth Bora